... ALL OTHER SCRIPTS MUST BE PLACED BELOW

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Flowers by F R I T S: gevestigd aan Burg. Cambier van Nootenlaan 30, 4001 DP te Tiel en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 82338108 en biedt producten en/of diensten (op afstand) aan afnemer.
 2. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met Flowers by F R I T S.
 3. Consument: afnemer zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Flowers by F R I T S.
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 5. Dag: kalenderdag.
 6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid. (bijvoorbeeld huren of leasen).
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Flowers by F R I T S in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 9. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Flowers by F R I T S ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Flowers by F R I T S georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. (De geautomatiseerde handelingen van onze webwinkel).
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en Flowers by F R I T S gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen (bijvoorbeeld en computer of mobiele telefoon).

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Flowers by F R I T S.

 Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Flowers by F R I T S en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Flowers by F R I T S en afnemer. Voor zakelijke kanten gelden onze zakelijke voorwaarden.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Flowers by F R I T S zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Flowers by F R I T S is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Flowers by F R I T S gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Flowers by F R I T S niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten. Flowers by F R I T S kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen;
  2. de eventuele kosten van verzending;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Flowers by F R I T S de prijs garandeert;
  7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  8. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  9. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  10. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
  11. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Flowers by F R I T S onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Flowers by F R I T S is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Flowers by F R I T S passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige internetomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Flowers by F R I T S daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. 4 Flowers by F R I T S kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Flowers by F R I T S op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Flowers by F R I T S zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van Flowers by F R I T S waar de afnemer met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Flowers by F R I T S deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
  2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

  Artikel 5: Herroepingsrecht

  Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Flowers by F R I T S bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Flowers by F R I T S retourneren, conform de door Flowers by F R I T S verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan Flowers by F R I T S. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Flowers by F R I T S heeft teruggezonden, is de koop een onherroepelijk feit.
  5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Flowers by F R I T S dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Flowers by F R I T S of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
  7. Flowers by F R I T S kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Flowers by F R I T S dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  8. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
   a. die door Flowers by F R I T S tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
   b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
   c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
   d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Flowers by F R I T S geen invloed heeft;

  Bij levering van diensten:

  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Flowers by F R I T S bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  Artikel 6: De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan Flowers by F R I T S producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Flowers by F R I T S geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Flowers by F R I T S dit bedongen heeft en:
   a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   b. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

  Bij levering van diensten:

  1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Flowers by F R I T S niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

  Artikel 7: Conformiteit en garantie

  1. Flowers by F R I T S staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien schriftelijk overeengekomen staat Flowers by F R I T S er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door Flowers by F R I T S, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover Flowers by F R I T S kan doen gelden.
  3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Flowers by F R I T S te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
  4. De garantietermijn van Flowers by F R I T S komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Flowers by F R I T S is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  5. De garantie geldt niet indien:
   1. De afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
   2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Flowers by F R I T S en/of op de verpakking behandeld zijn. Hieronder vallen ook invloeden zoals zonlicht, UV-straling en andere schadelijke invloeden van buitenaf die de kwaliteit van het product aantasten.;
   3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  Artikel 8: Levering en uitvoering

  1. Van buitenaf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal van buitenaf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal van buitenaf het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal van buitenaf zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Flowers by F R I T S tot het moment van bezorging aan afnemer of een vooraf aangewezen en aan Flowers by F R I T S bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 9: Duurtransacties

  Opzegging

  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
   1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
   2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
   3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Flowers by F R I T S voor zichzelf heeft bedongen.

  Verlenging

  1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan met een consument en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan met een consument en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan met een consument en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
  4. Een overeenkomst aangegaan met een consument met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

  Duur

  Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

  Artikel 10: Betaling

  1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door afnemer niet zijnde consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 na factuurdatum. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  3. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Flowers by F R I T S te melden.
  4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Flowers by F R I T S behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
  5. In geval van wanbetaling van de afnemer niet zijnde consument, is de afnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 45,00.

  Artikel 11: Klachtenregeling

  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Flowers by F R I T S, nadat afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
  2. Bij Flowers by F R I T S ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Flowers by F R I T S binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  3. Een klacht schort de verplichtingen van Flowers by F R I T S en afnemer niet op, tenzij Flowers by F R I T S schriftelijk anders aangeeft.
  4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Flowers by F R I T S, zal Flowers by F R I T S naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
  5. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

  Artikel 12: Toepasselijk recht

  1. Op overeenkomsten tussen Flowers by F R I T S en afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien afnemer woonachtig is in het buitenland.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

  Bevoegde rechter:

  Alle geschillen die tussen afnemer en Flowers by F R I T S mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland-Arnhem, behoudens voor zover dwingende regels aan deze forumkeuze in de weg mochten staan. Het staat Flowers by F R I T S bovendien vrij om ondanks het bepaalde in dit artikel een geding aanhangig te maken bij een volgens de wet bevoegde rechter.

  Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  ×
  Mijn kar
  Uw wagen is leeg.

  Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.